Konkurs im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

Joanna Matejko Competition for the best PhD and master’s thesis on the topic of international migration from and to Poland and the Polish diasporaRegulamin/Regulations

10. czerwca 2022 r. Fundacja ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Fundacja wydłuża termin nadsyłania zgłoszeń do 30.11.2022 roku

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami


Członkowie Kapituły:

prof. dr hab. Marek Okólski (Przewodniczący Kapituły)

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

prof. dr hab. Krystyna Slany

prof. dr hab. Dariusz Stola

dr hab. Magdalena Lesińska

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr

dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM

dr hab. Brygida Solga, prof. PO

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

dr Łukasz Krzyżowski
15. grudnia 2021 r. Zgodnie z § 4 pkt. 2. Regulaminu konkursu organizatorzy Konkursu im. Joanny Matejko podjęli decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w bieżącej edycji konkursu.

( In accordance with § 4 point 2 of the Regulations, the organisers of the Joanna Matejko Competition have decided not to award the prize in the current edition.)

31.01.2021 Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród w Konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

W kategorii najlepsza rozprawa doktorska

a. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani dr Anicie Brzozowskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii) za pracę „Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce”.

b. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Pani dr Stelli Strzemeckiej (Uniwersytetu Jagieloński, Instytut Socjologii) za rozprawę doktorską „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich migrantów. Na przykładzie badań w Norwegii” .

W kategorii najlepsza praca magisterska

a. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani mgr Irenie Teleżyńskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) za pracę „PANY. Relacje polsko-ukraińskie w soczewce migracji zarobkowej. Ujęcie (post)kolonialne.”

b. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Panu mgr Hayman Rashid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) za pracę „Autoetnograficzna restorspekcja emigracji z Bliskiego Wschodu do Europy.”


Protokół 2020

Lista laureatów poprzednich edycji konkursu